Description of the game: (4189813) Niyazmetov,R (2227) - Hamrakulova,Y (2191) [C36] ch-UZB Tashkent UZB (11), 09.06.2009
Moves:
41
Result: 0-1
Moves:
1.  e2-e4  e7-e5
2.  f2-f4  d7-d5
3.  e4-d5  e5-f4
4.  g1-f3  g8-f6
5.  f1-c4  f8-e7
6.  b1-c3  e8-g8
7.  e1-g1  b8-d7
8.  d2-d4  d7-b6
9.  d1-e2  e7-b4
10.  c4-b3  b4-c3
11.  b2-c3  b6-d5
12.  c1-a3  f8-e8
13.  f3-e5  c8-e6
14.  e2-d3  f6-g4
15.  a1-e1  g4-e3
16.  f1-f2  f7-f6
17.  c3-c4  d5-b6
18.  c4-c5  f6-e5
19.  c5-b6  a7-b6
20.  a3-b2  g7-g5
21.  e1-e3  f4-e3
22.  d3-e3  a8-a5
23.  d4-e5  e6-b3
24.  a2-b3  a5-d5
25.  h2-h3  e8-e6
26.  e3-e4  c7-c6
27.  e4-g4  d8-e7
28.  f2-f5  e6-g6
29.  g4-f3  d5-d8
30.  f3-c3  e7-c5
31.  c3-c5  b6-c5
32.  e5-e6  g6-e6
33.  f5-g5  e6-g6
34.  g5-c5  d8-d2
35.  g2-g4  g6-e6
36.  g1-f1  e6-e2
37.  c5-g5  g8-f8
38.  g5-f5  f8-e8
39.  b2-a3  e2-h2
40.  f1-g1  d2-g2
41.  g1-f1  g2-c2

Start game :::    Next Move :::