Time of the game: 06.02.17, 15:10
Game Type: 10 min
ECO: A57
Time on game (s):
White:474 s. Black:442 s.
Status:
Start
Black:
MilanSamec /1874
White:
stanko vartiak /1669
Result: 0-1
Time runs out
Moves: Select position
1  d2-d4 >  g8-f6 >
2  c2-c4 >  c7-c5 >
3  d4-d5 >  b7-b5 >
4  c4-b5 >  a7-a6 >
5  e2-e3 >  a6-b5 >
6  f1-b5 >  d8-a5 >
7  b1-c3 >  e7-e6 >
8  d5-e6 >  f7-e6 >
9  a2-a4 >  c8-b7 >
10  g1-f3 >  f8-e7 >
11  c1-d2 >  a5-b6 >
12  e1-g1 >  e8-g8 >
13  f3-e5 >  d7-d6 >
14  e5-c4 >  b6-c7 >
15  d1-c2 >  d6-d5 >
16  c4-a3 >  b8-c6 >
17  c3-e2 >  f6-e4 >
18  a1-c1 >  e7-d6 >
19  h2-h3 >  c6-e5 >
20  e2-c3 >  e4-d2 >
21  c2-d2 >  c7-a5 >
22  d2-e2 >  a5-b4 >
23  c3-d1 >  b4-e4 >
24  f2-f3 >  e4-g6 >
25  f3-f4 >  e5-c6 >
26  d1-f2 >  e6-e5 >
27  b5-d3 >  e5-e4 >
28  d3-b5 >  d5-d4 >
29  b5-c6 >  b7-c6 >
30  e3-d4 >  d6-f4 >
31  c1-c5 >  g6-g3 >
32  f2-g4 >  c6-d7 >
33  e2-f2 >  d7-g4 >
34  f2-g3 >  f4-g3 >
35  h3-g4 >  g3-h2 >
36  g1-h2 >  f8-f1 >
37  b2-b3 >  a8-e8 >
38  a3-c4 >  e4-e3 >
39  c4-e3 >  e8-e3 >
40  d4-d5 >  e3-b3 >
41  d5-d6 >  f1-d1 >
42  c5-c6 >  b3-d3 >
43  a4-a5 >  d3-d6 >
44  c6-c8 >  g8-f7 >
45  c8-c7 >  d6-d7 >
46  c7-c6 >  d7-a7 >
47  a5-a6 >  d1-a1 >
48  c6-b6 >  a1-a6 >
49  b6-b4 >  a6-a4 >
50  b4-b6 >  a4-g4 >
51  h2-h3 >  g4-g5 >
52  g2-g4 >  h7-h6 >
53  h3-h4 >  a7-a4 >
54  b6-b7 >  f7-g6 >
55  b7-b6 >  g6-h7 >
56  h4-h3 >  a4-g4 >
57  b6-b7 >  g4-g1 >
58  h3-h2 >  h6-h5 >
59  b7-c7 >  g1-g4 >
60  h2-h3 >  g5-a5 >
61  c7-c3 >  g7-g5 >
62  c3-b3 >  g4-c4 >
63  b3-b7 >  h7-g6 >
64  b7-b3 >  g6-f5 >
65  b3-d3 >  h5-h4 >
66  d3-b3 >  a5-a4 >
67  b3-d3 >  f5-f4 >
68  d3-d5 >  a4-a1 >
FEN:

  Start game :::    Next Move :::